Montenegro

Montenegro

Bosnia and Herzegovina | Croatia | Macedonia | Serbia | Montenegro | Kosovo| European Union


Crna Gora / Montenegro:

  • Obrazovanje / Education

Pravilnik o razvrstavanju i evidenciji djece i omladine ometene u fizickom ili psihickom razvoju („Sl. list SRCG“, br. 2/79) (download)

Zakon o specijalnom vaspitanju i obrazovanju (objavljen u „Sl. listu SRCG“, br. 56/92) (download)

Zakon o visokom obrazovanju (download)

Zakon o obrazovanju i vaspitanju (download)

Pravilnik o nacinu polaganja ispita za sticanje osposobljenosti za izvodenje predmetne nastave u specijalnim osnovnim školama i specijalnim školama srednjeg obrazovanja („Sl. list SRCG“, br. 9/80) (download)

  • Zapošljavanje / Employment

Odluka o visini, uslovima i bližoj namjeni sredstava kojima zavod participira u programima zapošljavanja („Sl. list RCG“, br. 29/02) (download)

Pravilnik o ostvarivanju prava privremeno nezaposlenih lica na novcanu pomoc i druga prava (objavljen u „Sl. listu RCG“ br. 20/89, 30/89, 39/89, 11/90, 29/90) (download)

Uputstvo o obrascu ugovora o zapošljavanju izmedu poslodavca i radnika (objavljeno u „Sl. listu SRCG“, br. 8/91) (download)

Zakon o radu (download)

Zakon o zapošljavanju (download)

Zakon o zaštiti na radu (objavljen u „Sl. listu SRCG“, br. 35/98) (download)

  • Zdravstvena zaštita / Health Care

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (download)

Zakon o zdravstvenom osiguranju (download)

Odluka o nacinu placanja ucešca osiguranika u troškovima korišcenja zdravstvene zaštite (objavljena u „Sl. listu SRCG“, br. 44/99) (download)

Pravilnik o uslovima i nacinu ostvarivanja zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja („Sl. list RCG“, br. 23/97, 26/97, 25/98, 25/01, 35/03, 37/03, 49/03) (download)

Pravilnik o uslovima i nacinu upucivanja osiguranika radi lijecenja u inostranstvu
(„Sl. list SRCG“, br. 30/91) (download)

Pravilnik o uslovima za osnivanje i o organizaciji i radu prirodnih ljecilišta (objavljen u “ Sl. listu SRCG“, br. 31/62, 33/62) (download)

Pravilnik o indikacijama, obimu prava osiguranika i rokovima trajanja protetickih, ortotickih sredstava, stomatoloških nadoknada ocnih i slušnih pomagala, medicinskih sredstava i sanitarnih sprava („Sl. list RCG“, br. 35/03) (download)

  • Penziono i zdravstveno osigurnje / Pension and disability insurance

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. list RCG“, br.54/03) (download)

  • Socijalna zaštita / Social Welfare

Zakon o socijalnoj i djecjoj zaštiti („Sl. list RCG“, br. 45/93, 27/94, 16/95, 44/01, 43/03) (download)

Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava iz socijalne zaštite („Sl. list RCG“, br. 5/94, 31/95, 47/01) (download)

Zakon o borackoj i invalidskoj zaštiti („Sl. list RCG“, br. 69/03) (download)
Zakon o položaju i ovlašcenjima Crvenog krsta Crne Gore (objavljen u „Sl. list RCG“, br. 39/91, 48/91, 17/92, 27/94) (download)

Zakon o materijalnom obezbjedenju i drugim pravima boraca, vojnih invalida i clanova njihovih porodica (objavljen u „Sl. list RCG“, br. 44/97, 1/98) (download)

Odluka o opštim kriterijumima za dodjelu humanitarnih pomoci za lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe (objavljen u „Sl. listu RCG“, 15/93) (download)

Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava iz djecje zaštite („Sl. list SRCG“, br. 5/94, 31/95, 47/01) (download)

Pravilnik o postupku ostvarivanja naknade za rad sa polovinom punog radnog vremena zbog njege teško oboljelog lica i naknade za vrijeme korišcenja produženog porodiljskog odsustva (objavljen u „Sl. listu RCG“ br. 5/92) (download)

  • Urbanizam I arhitektura / Urbanism and Architecture

Zakon o izgradnji objekata (objavljen u “ Sl. list RCG“, br. 55/00) (download)

Zakon o planiranju i uredenju prostora („Sl. list RCG“, br. 16/95, 22/95, 10/00) (download)

  • Omladina / Youth

Coming soon

  • Rodna ravnopravnost / Gender

Coming soon

  • Ostalo / Other

Coming soon

Contrast
Font Resize