Socio – Ekonomski razvoj

Kako bi doprineli svom CILjU 2: Podrška razvojnim procesima sa fokusom na lokalnom nivou i manjinskim zajednicama na Kosovu, COD Kosovo sprovodi različite socio-ekonomske programe. Socio-ekonomski razvoj je međusektorsko pitanje. COD Kosovo kroz sprovođenje svojih programa iz oblasti obrazovanja, zaposlenja i promocije prava osetljivih grupa u našem društvu aktivno doprinosi održivom socio-ekonomskom razvoju.

Podrška razvoju dostupnih i inkluzivnih ekonomskih programa koji se fokusiraju na najosetljivije u društvu doprinosi povećanju BDP-a i životnog standarda stanovništva.

Stručne obuke, startapovi, podrška malim i srednjim preduzećima, kao i agro programi bi trebalo da uključe osobe sa invaliditetom, žene i mlada iz manjinskih područja. Programi bi trebalo da budu prilagođeni, zasnovani na potrebama i sposobnostima. Na primer, centri za stručnu obuku bi trebalo da obezbede pristupačne programe i objekte. Kada kažemo pristupačni, to znači fizički pristupačni za osobe sa fizičkim invaliditetom, uključujući pristupačne obrazovne objekte, pristupačne toalete, ali i pristupačan prevoz za potencijalne korisnike, kako bi mogli da dođu do mesta za obuku. Za gluve i nagluve osobe, treba obezbediti usluge znakovnog prevođenja. Za slepe i slabovide treba obezbediti elektronske i taktilne materijale, na osnovu nastavnog plana i programa obrazovanja. Štaviše, za osobe sa intelektualnim invaliditetom i autizmom se treba obezbediti lako razumljivi materijal, kao i obrazovne programe prilagođene njihovim potrebama.

Socio-ekonomski razvoj može biti uspešan samo uz uključivanje svih osetljivih grupa i podsticanjem privatnog sektora kroz uspostavljanje okruženja koje omogućava poslovanje.

COD Kosovo se fokusira na korišćenje, jačanje i razvoj veština i kapaciteta, kako krajnjih korisnika, tako i razvojnih agencija. Samo na ovaj način, koristeći pristup ’dvostrukog koloseka’ možemo da doprinesemo održivom socio-ekonomskom razvoju.

NEKE ČINJENICE I BROJKE:

Globalna nezaposlenost se povećala sa 170 miliona u 2007. na skoro 202 miliona u 2012. godini, od čega je oko 75 miliona mladih žena i muškaraca (8. cilj održivog razvoja UN).

 

Skoro 2.2 milijarde ljudi živi ispod granice siromaštva od 2 USD, dok je iskorenjavanje siromaštva moguće samo putem stabilnih i dobro plaćenih radnih mesta (8. cilj održivog razvoja UN).

 

Globalno je potrebno 470 miliona radnih mesta za nove učesnike na tržištu rada između 2016. i 2030.godine(8. cilj održivog razvoja UN).

 

U svetu postoji između 785 i 975 miliona osoba sa invaliditetom (preko 15 godina). U nekim državama one čine više od 15.6% stanovništva. Osobe sa invaliditetom su najveća svetska manjinska grupa (WHO Svetski izveštaj o invaliditetu, 2011.).

 

20% najsiromašnijih ljudi na svetu ima neku vrstu invaliditeta i tendencija je da se u svojim zajednicama oni smatraju najugroženijim. Osobe sa invaliditetom su često ’od siromašnih – najsiromašniji’. (Svetska banka, 2008.)

Contrast
Font Resize