Socijalne usluge

Jedan od glavnih stubova rada COD Kosovaje promocija i uspostavljanje inovativnih Socijalnih usluga za osetljive grupe u našem društvu. Šta su Socijalne usluge? To su usluge koje se pružaju direktno osobi kojoj je potrebna podrška. Socijalne usluge obuhvataju socijalne, zdravstvene i obrazovne usluge. Njih mogu pružiti organi javne vlasti, privatni pružaoci i neprofitne organizacije. Socijalne usluge se uglavnom finansiraju iz poreza, doprinosa za socijalno osiguranje, a u nerazvijenim regionima i zemljama kao što je Kosovo, podršku pružaju različiti donatori koji prepoznaju njihov značaj.

Socijalne usluge obuhvataju usluge kao što su nega, obuka, savetovanje, osnaživanje i igraju preventivnu i socijalno kohezivnu ulogu.Primeri su domovi za stare, dugotrajna nega, obrazovanje odraslih i usluge nege dece, kao i usluge za osobe sa invaliditetom, osobe koje žive ili su pogođeni HIV-om (PLHIV), žrtve nasilja,beskućnike, migranti, itd.

Tim COD Kosova aktivno prati evropske razvoje i trendove, i u skladu sa ostalim pružaocima usluga u Evropi, pokušava da utiče na razvoj strategija o Socijalnim uslugama. Trenutno je aktuelna debata o Strategiji Evropa 2020., kvalitetusocijalnih usluga od opšteg interesa (SUOI), javnim nabavkama i socijalnim inovacijama/eksperimentisanjupokazuju da SUOI privlače mnogo pažnje, i da ima prostora za formalnu, jaku mrežu koja može da promoviše neprofitnu agendu. SUOI je ključna komponenta evropskog socijalnog modela, a COD Kosovo aktivno radi nanjegovoj promociji i implementaciji na Kosovu.

Ne predstavljaju samo OCD osetljive grupe koje bi trebale da zastupaju i utiču na politike u oblasti Socijalnih usluga. Oni bi trebali da prave koaliciju sa pružaocima socijalnih i zdravstvenih usluga. U isto vreme pružaoci socijalnih i zdravstvenih usluga bitrebali da izgrade kapacitete kao zagovarači i influensera. COD Kosovo je identifikovalo svoju ključnu ulogu kao sagovornik lokalnihOCD, pružalaca usluga i krovnih organizacija na evropskom nivou. Objedinjavanje resursa i kontakata sa najvažnijim evropskim krovnim organizacijama pružalaca socijalnih usluga izgleda kao dobra strategija za povećanje efikasnosti naših aktivnosti lobiranja.Saradnja se zasniva na zajedničkom interesu, zajedničkim odgovornostima, objedinjavanju informacija, poštovanju specifičnosti svake pojedinačne organizacije i konsenzusu.

Najopštiji kriterijumi koji se koriste u evaluaciji pružanja socijalnih usluga se nazivaju i 4A u socijalnim davanjima kao što slede:

a. Raspoloživost (Availability)- Socijalne usluge postoje i dostupne su po potrebi.
b. Pristupačnost (Accessibility) –Usluge su dostupne i mogu ih koristiti svi građani kojima su potrebne.
c. Dostupna cena (Affordability) – Socijalne usluge moraju imati pristupačnu cenu za sve građane kojima su potrebne. Ovo se odnosi na sve mere koje su neophodne kako bi se osetljivoj populaciji omogućio finansijski pristup socijalnim uslugama na nivou zajednice.
d. Odgovornost (Accountability)– Pružaoci usluga su finansijski i organizaciono transparentni.

Trenutno se u evaluaciji socijalnih usluga koriste još dva kriterijuma:

a. Kvalitetusluge
b. Kontinuitetusluga, naročito u oblasti invalidnosti, gde potreba za socijalnim uslugama (redovnim, uslugama podrške ili specijalizovanim) može biti dugoročna i da pokriva različite starosne dobi.

SOCIJALNE USLUGE KOJE SE ODNOSE NA INVALIDNOST

COD Kosovo sa svojim partnerima kontinuirano radi na promovisanju i pokretanju inovativnih usluga zasnovanih na potrebama krajnjih korisnika, kao podršci njihovoj inkluziji i aktivnom učestvovanju u našem društvu.Izjednačavanje mogućnosti i učešča osoba sa invaliditetom u društvenom životu je čvrsto povezano sa razvojem različitih socijalnih usluga koje se pružaju na nivou zajednice.

Pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, stručnoj obuci i zaposlenju su kao i za sve ostale osobe, ključna garancija za učešće u društvenom životu. Pristup socijalnim uslugama takođe predstavlja ’mrežu sigurnosti’ za populaciju sa višestrukim osetljivim statusom, koji predstavljaju najisključenije i najsiromašnije među svim ugroženim grupama, kao što su, recimo, nezaposlene žene sa invaliditetom koje dolaze iz manjinskih zajednica. Na Kosovu, pristup osoba sa invaliditetom socijalnim uslugama je još uvek ograničen. Razlozi su višestruki:značajan nedostatak usluga na lokalnom nivou, nedovoljni razvoj profesionalnih mreža i kvalifikacija, tradicionalni i neefikasni sistemi za ’čuvanje ulaza’, ograničena svest opšte populacije u vezi problema koji se odnose na invaliditet i medicinska i zastarela shvatanja o invalidnosti uopšte.

Socijalne usluge predstavljaju polugu ka punopravnom građanstvu osoba sa invaliditetom, ukoliko odgovaraju na potrebe korisnika:

a. na individualizovani način,
b. na nivou zajednice,
c. u ’mainstream’- usmerenoj perspektivi,
d. sa pristupom dvostrukog koloseka kvalitetnim uslugama,
e. povećanjem učešća svih aktera u pružanju usluge

MEĐUNARODNA SARADNJA

Na međunarodnom nivou, COD Kosovo aktivno radi na promovisanju, i u isto vreme, prikupljanju neophodnih informacija, kao i na razmeni iskustva na evropskom nivou u oblasti Socijalnih usluga. Ovaj posao se odvija kroz partnerstvo sa različitim pružaocima usluga i članstvo u Evropskoj asocijaciji pružalaca usluga za osobe sa invaliditetom – EASPD.

Kao član EASPD-a, COD Kosovo ima mogućnost pristupa najvećoj evropskoj mreži pružalaca usluga koja zastupa više od 15 000 pružalaca usluga širom Evrope. Za više informacija o oblasti rada EASPD-a, programima i sferama interesovanja, posetite veb stranicu: www.easpd.eu

Kroz članstvo u EASPD, COD Kosovo ima pristup najvećoj mreži koja okuplja različite pružaoce socijalnih usluga širom Evrope – Socijalne usluge Evrope. Cilj Socijalne usluge Evopeje da ojača profil i poziciju socijalnih usluga, i da promoviše ulogu neprofitnih pružaoca socijalnih usluga širom Evrope. Za više informacija posetite veb stranicu: www.socialserviceseurope.eu

 

Contrast
Font Resize