O nama

Zajedno sa našim partnerima svakodnevno radimo na postizanju naše Vizije, koja je jedinstvena i jasna: Inkluzivno društvo u kojem sve osetljive grupe aktivno učestvuju u svim sferama društva.

Misija COD Kosova je da radi i podržava izgradnju kapaciteta lokalnih aktera na Kosovu tokom tranzicije ka EU, kako bi sve osetljive grupe, sa posebnim fokusom na osobe sa invaliditetom, žene i mlade, uživale svoja ljudska prava, osnovna prava i jednake mogućnosti.

Od samog početka, radili smo kako bismo osigurali da najosetljivije grupe u našem društvu budu u središtu razvojnih programa i aktivno učestvuju u svim segmentima, od osnovnogdo nacionalnog, regionalnog i evropskog nivoa. Naš rad počinje borbom protiv diskriminacije na svim nivoima: u domovima, okruženju, socijalnim i zdravstvenim službama, kao i zakonima. Naša aktuelna strategija je počela 2013. godine za period od pet godina, a tim COD Kosovo će nastaviti sa implementacijom nove strategije u periodu od 2018 – 2022. godine. I u aktuelnoj strategiji nastojali smo da iskoristimo naše iskustvo kako bi stigli do teško dostupnih mesta idošli do najizolovanijih, kao što su osobe sa različitim vrstama invaliditeta, žene i mladi, interno raseljena lica,izbeglice i seksualne manjine.

Na ovoj web stranici smo opisali samo nešto od našeg rada, jer bi stranice mogle biti ispisanei opet ne bi bilo dovoljno mesta da se opiše šta smo sve do sada uradili.

Promene u društvenim stavovima su moguće i one se dešavaju. Globalne promene u borbi za ljudska prava, invaliditet, HIV/AIDS i rodna pitanja se dešavaju. Tim COD Kosovo će sa svojim partnerima nastaviti da se bavi ovim pitanjima i aktivno podržava one procese koji doprinose pozitivnim promenama na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom novou.

NAŠI CILJEVI

Članovi tima COD Kosovazajednički doprinose razvojnim procesima sa svojim partnerima, onima koji ih podržavaju i ostalim učesnicima u stvaranju inkluzivnog društva gde sve osetljive grupe uživaju svoja prava i slobode. COD Kosovo je sve intervencije strukturisao oko tri strateška cilja, koje slede:

1. CILJ: Pružanje podrške zauživanje ljudskih prava svih osetljivih grupa i doprinos smanjenju diskriminacije

2. CILJ: Podrška razvojnim procesima sa naglaskom na lokalnomnivou i manjinskim zajednicama na Kosovu

3. CILJ: Podrška održivim i inovativnim socijalnim uslugama za osobe sa invaliditetom

NAŠA STRUČNOST

Tim COD Kosova čine stalno osoblje i spoljni konsultanti. COD Kosovo tim poseduje širok spektar znanja u oblasti razvoja, ali i u vanrednim stanjima i odgovorima na vanredne situacije.COD Kosovoje svoje ključne oblasti stručnosti podelio na sledeći način:

• Socio – ekonomski razvoj – za više informacija kliknite OVDE
• Ljudska prava – za više informacija kliknite OVDE
• Invalidnost – za više informacija kliknite OVDE
• HIV/AIDS – za više informacija kliknite OVDE
• Socijalne usluge – za više informacija kliknite OVDE

Mi se uvek prilagođavamo određenim okvirima. Prilikom raspodele sredstava za projekat, zapitamo se koliko još ljudi možemo da obuhvatimo ovim pristupom. Prilikom investiranja, želimo dve stvari: da dokažemo da projekti mogu da funkcionišu u teškim uslovima i okruženju i da investiramo u inovacije i uvođenje novih i inovativnih prostupa.
COD Kosovoblisko sarađuje sa civilnim društvom, zdravstvenim i akademskim sektorima, lokalnim i državnim vlastima. Naš rad podržavaju institucionalni donatori kao što su: Ministarstvo za zajednice i povratak, EU, USAID, Kancelarija SAD-a, Austrijska razvojna agencija, ATRC, ali i pojedinačni donatori i privatne kompanije.

Naša stručnost je stečena na terenu, zajedničkim radom sa najosetljivijim članovima našeg društva, sa kojima smo razvijali programe, testirali ih i dokazali da funkcionišu. Svi naši programi su pravljeni tako da mogu da se dalje razvijaju. Od početne faze planiranja novih projekata i programa se pitamo da li smo prikupili prave informacije i koliko još ljudi možemo da obuhvatimo predloženim pristupom. Krajnji cilj COD Kosovaprilikom kreiranja programa je da dokaže da projekti mogu da funkcionišu u teškim uslovima i da ovi projekti mogu da se nadograde i prošire, i obezbede održivost kada je to potrebno od početnih faza.

NAŠ UTICAJ

Danas imamo sredstva da smanjimo diskriminaciju i doprinesemo uživanju ljudskih prava najosetljivijih članova našeg društva. U određenim grupama, skala diskriminacije zapravo raste, usled nedostatka pristupa sredstvima i uslugama, vođena stigmom i diskriminacijom. Tim COD Kosovaje identifikovao osobe sa invaliditetom kao društvenu grupu koja se svakodnevno suočava sa diskriminacijom i kršenjemsvojih osnovnih prava. Zajedno sa ostalim osetljivim grupama, osobe sa invaliditetom su marginalizovane i izolovane od strane svoje vlade, članova zajednice i porodica.
Postoji potreba da se usvoji pristup dvostrukog koloseka u okviru procesa promene koji mora da obuhvati dugoročnu reformu, inkluziju i uključivanje invaliditeta, HIV/AIDS-a, kao i rodna pitanja i pitanja mladih. Potrebno je razviti posebne programe i usluge koji će obezbediti održivo življenje i uslove za osobe sa invaliditetom i ostale osetljive grupe kako bi živeli dostojanstveno tokom i nakon tranzicije. Kako bi doprineo održivim procesima smanjenja diskriminacije, uživanju ljudskih prava i prekidu ciklusa siromaštva sa kojima se suočavaju najosetljiviji u društvu, u svom planiranju i programiranju timCOD Kosovaje usvojio i koristi pristup dvostrukog koloseka. To znači da je uspostavljanje održivogsistema proces koji je dugotrajan i koji troši resurse. Postizanje jednakih mogućnosti za učestvovanje u svim segmentima društva za najosetljivije će zahtevati mnogo sistemskih promena. U međuvremenu, osobe sa invaliditetom su među onima koji najviše pate od ukidanja državnog sistema socijalne zaštite, i koji doživljavaju diskriminaciju i socijalnu isključenost svakodnevno.

Zbog toga je tim COD Kosovo usvojio pristup dvostrukog koloseka kao načinavođenja procesa promene ka sistemu koji je održiv, tako da se tokom tranzicije preduzimaju aktivnosti kako bi se zadovoljile potrebe najosetljivijih, sa posebnim fokusom na osobe sa invaliditetom i promovisanju neposrednih promena. Iako je potrebno učiniti sve kako bi se stvorilo podsticajno društvo, afirmativne aktivnosti, posebne službe iantidiskriminatorno zakonodavstvo su još uvek potrebni kako bi se bavili posebnim problemima sa kojim se najosetljivije osobe iz našeg društva suočavaju svakodnevno. To je dvodelna strategija koja se sastoji od direktne intervencije sa najosetljivijim osobama, uz uključivanje invaliditeta, HIV/AIDS-a, rodnih pitanja i pitanja mladih u sveukupnom kreiranju politike.

Contrast
Font Resize