Ljudska prava

COD Kosovo u svim svojim programskim i razvojnim projektima koristi pristup zasnovan na pravima, obezbeđujući progresivno povezivanje ljudskih prava i razvojnih programa. Napredak u oblasti ljudskih prava je nemoguće postići bez dinamike, niti će razvojni programi napredovati bez poštovanja i bolje implementacije ljudskih prava. Pristup zasnovan na ljudskim pravima dodajerazvojnim programima određenu viziju društva i sveobuhvatni okvir, uzimajući u obzir ljudska prava iz perspektive njihove praktične primene. To svakako ne znači odbacivanje praksi iz prošlosti ili revoluciju, već otvara nove perspektive za uključene aktere, ukazujući na nove načine procena aktivnosti. Ovo se naročito odnosi na oblast invalidnosti, uključujući razvojne i humanitarne programe.

Prilikom korišćenja pristupa zasnovanih na ljudskim pravima, uzimamo u obzir sva ljudska prava, bez obzira na sadržaj, sa polaznom tačkom da su sva prava nedeljiva i međuzavisna, tako da bi ceo okvir razvojnih programa trebao da obuhvati sve sektore i sagledaosobu u celini, sa svim njenim pravima.

COD Kosovo sprovodi različite programe u oblasti ljudskih prava, od edukacije preko zagovaranja i lobiranja, i na kraju praćenja i izgradnje kapaciteta sektora civilnog društva za sastavljanje izveštaja iz senke za različite sporazume o ljudskim pravima. COD Kosovo posebnu pažnju posvećuje pravima osoba sa invaliditetom, pravima žena, kao i manjinskim pravima.

COD Kosovo koristi različite metodologije za prikupljanje i predstavljanje primera dobre prakse, ali i u isto vreme i primera loše prakse i kršenja ljudskih prava.

Tim COD Kosova je uspostavio saradnju sa različitim organizacijama u oblasti ljudskih prava, praćenju i izradi izveštaja iz senki (alternativnim izveštajima) o ostvarivanju ljudskih prava, gde je poseban naglasakstavljen na žene i mlade sa invaliditetom. Naša Inicijativa za praćenje prava u oblasti invalidnosti (Disability Rights Monitor Initiative (DRMI)) se fokusira na prikupljanje i širenje informacija o ključnim pitanjima invalidnosti na Kosovu, uključujući najbolje prakse koje sprovode lokalni akteripodržavajućipuno učešće i jednake mogućnosti osoba sa invaliditetom. Inicijativa za praćenje prava u oblasti invalidnostije jedinstvena inicijativa za praćenje na Kosovu jer je zasnovana na terenskim istraživanjima sa osobama sa invaliditetom, pružaocima usluga i članovima civilnog društva, kao idržavim službenicima i lokalnim vlastima.

Inicijativa za praćenje prava u oblasti invalidnosti (DRMI) je važna za podizanje svesti o diskriminaciji zasnovanoj na invalidnosti, negativnom uticaju koji ona ima na živote osoba sa invaliditetom, i prikupljanju dobrih praksi sa osnovnog i nacionalnog nivoa. Praćenje se može vrišiti na različitim nivoima,a od ključne važnosti je imati dobru metodologiju praćenja. Znajući ovo, COD Kosovo je u partnerstvu sa organizacijama osoba sa invaliditetom usvojila i koristi dve metodologije za prikupljanje informacija o invaliditetu, jedna se fokusira na diskriminaciju i kršenje ljudskih prava osoba sa invaliditetom Međunarodne promocije osoba sa invaliditetom (DRPI),a druga na prikupljanje informacija i primeradobre prakse u oblasti invaliditeta, inicijative Učini da funkcioniše (Making It Work (MIW)).

Međunarodne promocije osoba sa invaliditetom (Disability Rights Promotion International) – DRPI
DRPI je zajednički projekat za uspostavljanje sveobuhvatnog, održivog međunarodnog sistema za praćenje ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Praćenje je aktivnost koja osnažuje jer:

• daje glas marginalizovanim ljudima
• podiže javnu svest dokumentujući zloupotrebe i kršenja
• jača kolektivni identitet među osobama sa invaliditetom
• podržava napore za postizanje socijalne pravde

Za više informacija o Međunarodnoj promociji osoba sa invaliditetom posetite sledeći link: http://drpi.research.yorku.ca/

Učini da funkcioniše (Making it Work)
Inicijativa Učini da funkcioniše (the Making It Work (MIW)) koristi pristup zasnovan na pravima čiji je cilj stvaranje trajnih poboljšanja u životu osoba sa invaliditetom, u skladu sa principima Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Za više informacija i kako koristiti metodologiju Učini da funkcioniše posetite sledeći link: www.makingitwork-crpd.org

Izvori:
Za više dokumenata o ljudskim pravima, uključujući različite konvencije, studije praktične politike i praktične alate, posetite našu e- biblioteku OVDE

Contrast
Font Resize