Invalidnost

Brzi globalni razvoj je doprineo izlečenju nekih starih bolesti, kao i smanjenju uzroka invaliditeta, i u isto vreme doneo neke nove i inovativne mere, veštine i sredstva za podršku osobama sa invaliditetom. U isto vreme, razvojni procesi doprinose razvoju nekih novih vrsti invaliditeta koji u prošlosti nisu postojali. Tim COD Kosova stalno radi na unapređenju uslova života osoba sa invaliditetom kroz konsultacije sa korisnicima, vlastima i donorskom zajednicom. COD Kosovo razvija i primenjuje nove i inovativne programe koji su u skladu sa globalnim trendovima razvoja, uvodeći nove pristupe i doprinoseći inkluziji i aktivnom učešću osoba sa invaliditetom u razvojne procese.

Tim COD Kosova veruje da se Inkluzija dešava samo kad se svi osećaju da su cenjeni i dobrodošli da učestvuju. Na osnovu Svetskog izveštaja o invalidnosti Svetske zdravstvene organizacije (pogledati OVDE), osobe sa invaliditetom čine oko 15% ukupne populacije. COD Kosovo u svim svojim programimaradi na promociji inkluzije osoba sa invaliditetom. Za osobe sa invaliditetom, inkluzija mora da uključuje nezavisno življenje, pristup punom inkluzivnom obrazovanju, pristup informacijama u različitim formatima, kao što su Brajevo pismo i elektronska dokumenta za osobe sa oštećenjem vida, tumačenje na znakovnom jeziku sa gluve i nagluve, pojednostavljeni materijali za čitanje za osobe sa intelektualnim invaliditetom i autizmom, pristup okruženju, uključujući javne prostore i javne institucije, i sve socijalne i zdravstvene sisteme. Uprkos tome da su “svetska najveća manjina”, osobe sa invaliditetom su često zaboravljene. One se redovno suočavaju sa diskriminacijom i isključenjem iz društvenih i zdravstvenih programa, obrazovanja, rada i života u zajednici. Iako su osobe sa invaliditetom među najsiromašnijim i najosetljivijim, vlade i međunarodne organizacije često zanemaruju njihove potrebe. Napori da se siromaštvo smanji mogu imati efekta samo ako uključimo osobe sa invaliditetom!

Invalidnost je i uzrok i posledica siromaštva: velika je verovatnoća da će siromašni postati invalidi, a osobe sa invaliditetom su među siromašnima najsiromašnije. Ovaj odnos se može posmatrati kao začarani krug, gde siromaštvo vodi ka invaliditetu, a invalidnost pogoršava siromaštvo.
Glavne veze između siromaštva i invaliditeta su:

  • Odsustvo ili nepristupačnost medicinske nege ili rehabilitacije -Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa dodatnim troškovima povezanim sa invaliditetom, kao što su personalna asistencija, zdravstvena nega ili pomoćni uređaji. Ovakvi dodatni troškovi povećavaju njihov rizik od siromaštva.
  • Ograničeni pristup obrazovanju i zaposlenju -Osobe sa invaliditetom su češće nezaposlene, a kada su zaposlene, uglavnom su manje plaćene.
  • Socijalna isključenost -Osobe sa invaliditetom često nemaju pristup javnim prostorima zbog fizičkih barijera, i često ne mogu da učestvuju u donošenju političkih odluka, što znači da se njihovi glasovi ne čuju, a njihove potrebe se zanemaruju.
  • Opasni i loši uslovi života -kao što su neadekvatno stanovanje, voda i sanitarije, nebezbedan transport i uslovi rada.

Rad COD Kosova na polju invalidnosti

Kao što je pomenuto u drugim odeljcima, COD Kosovo radi na polju invalidnosti koristeći pristup dvostrukog koloseka.

  • Na nivou korisnika, COD Kosovo blisko sarađuje sa radnicima na terenu i u svakodnevnoj su komunikaciji i konsultacijama sa osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama. Implementiramo različite programe za izgradnju kapaciteta za osobe sa invaliditetom za samozastupanje i aktivno učešće u razvojnim programima.
  • Na nivou usluga, COD Kosovo pruža niz obuka, radionica i konsultacija za predstavnike socijalnih usluga, uključujući pružaoce usluga za osobe sa invalidtetom, predškolske ustanove, škole, univerzitete i specijalne škole, i pružaoce zdravstvenih usluga kao podrške za inkluziju osoba sa invaliditetom. Štaviše, COD Kosovo,u partnerstvu sa ostalim učesnicima, implementira inovativne usluge za podršku osoba sa invaliditetom i njihovih porodica. Molimo proverite naš deo Socijalne usluge OVDE (klik na OVDE vodi ka odeljku Socijalne usluge)
  • COD Kosovo je razvio dobru saradnju sa vlastima i na ovaj način, zajedno sa njima, radi na razvoju održivih rešenja za podršku osobama sa invaliditetom. COD Kosovo je doprineo razvoju nekoliko lokalnih akcionih planova za osobe sa invaliditetom (tzv. LDAP), i na taj način doprineo inkluziji osoba sa invaliditetom u lokalne razvojene programe
  • COD Kosovo redovno prati situaciju koja se odnosi na uslove života osoba sa invaliditetom i pravi redovne Izveštaje iz senke zajedno sa organizacijama osoba sa invaliditetom, molimo proverite odeljak Ljudska prava OVDE.

Doprinos razvoju inkluzivnog društva za sve

COD Kosovo radi kako bi obezbedio da sve osetljive grupe uživaju svoja ljudska prava i aktivno učestvuju u razvojnim procesima na Kosovu. Da saznate više o našoj misiji i oblastima delovanja kliknite OVDE.

Contrast
Font Resize