HIV/AIDS

COD Kosovo radi na polju HIV/AIDS-a, zajedno sa ostalim akterima, ne samo na Kosovu, već i širom sveta, kako bi se stvorila budućnost bez AIDS-a implementacijom i promenom preventivnih programa, inovativnim aktivnostima i podrškom mladima, ženama, osobama koje žive sa HIV/AIDS-om i njihovim porodicama, i uključivanjem osoba sa invaliditeta u kreiranje HIV/AIDS programa.

PREVENCIJA HIV-a

Jedan od ključnih aspekata u borbi protiv širenja HIV-a su kontinuirani preventivni programi sa posebnim fokusom na mlade, ali i ciljanje opšte populacije. Programi prevencije HIV-a su intervencije koje imaju za cilj zaustavljanje prenošenja HIV-a. Oni se primenjuju kako bi zaštitili pojedince i njihove zajednice ili se razvijaju kao javne zdravstvene politike. COD Kosovo radi na programima prevencije HIV-a kroz vršnjačku edukaciju, kampanje putem masovnih medija i saradnjom sa različitim HIV/AIDS akterima sa Kosova, zapadnog Balkana i Evrope.

OSOBE KOJE ŽIVE SA HIV/AIDS-om

Danas, osobe koje žive ili su pogođene HIV-om – PLHIV imaju veoma ograničeni pristup zdravstvenim, psihosocijalnim, ekonomskim i ostalim osnovnim uslugama. Kao rezultat toga, oni su često izolovani, a ovakvo ograničavanje dovodi do ekstremne ekonomske i socijalne ranjivosti. Nizak stepen javne svesti o svakodnevnoj stvarnosti PLHIV-a, jake društvene predrasude kojima su izloženi, neostatak savetovanja i socijalnih usluga predstavljaju neke od faktora isključenja koji ovu zajednicu svrstavaju među najosetljivije grupe ne samo na Kosovu, već i širom regiona zapadnog Balkana.

OSOBE SA INVALIDITETOM I HIV/AIDS-om

Uobičajena je pretpostavka da osobe sa invaliditetom nisu pod velikim rizikom od infekcije HIV-om. Za njih se pogrešno veruje da su seksualno neaktivni, da je mala je verovatnoća da koriste droge ili alkohol, kao i da su pod manjim rizikom od nasilja ili silovanja od svojih vršnjaka koji nemaju invaliditet. Osobe sa invaliditetom ne mogu u potpunosti da koriste HIV i srodne seksualne i reproduktivne zdravstvene usluge, jer usluge koje se nude u klinikama, bolnicama i na ostalim mestima mogu biti fizički nepristupačne, postoji nedostatak servisa podrške korišćenjem znakovnog jezika ili pak nemogućnost da se obezbede informacija u alternativnim formatima kao što su Brajevo pismo, audio ili format jednostavan za čitanje (Easy to Read format). Pružaocima usluga može nedostajati znanje o pitanjima koja se odnose na invalidnost, ili mogu imati pogrešne informacije ili stagmatizirajuće stavove prema osobama sa invaliditetom. Zbog toga, u većini slučajeva, osobe sa invaliditetom nisu uključene u nacionalne politike i programe koji se odnose na HIV/AIDS.

CILJEVI COD KOSOVA U OBLASTI HIV/AIDS-a

1. cilj: Raditi na promociji i razvoju dostupnih, pristupačnih i odgovornih socijalnih usluga vezanih za HIV/AIDS za mlade, žene, osobe sa invaliditetom i osobe koje žive ili su pogođene HIV-om.

2. cilj: Raditi na jačanju kapaciteta lokalnih organizacija da uključe osobe koje žive ili su pogođene HIV-om – PLHIV u svoje programe, i da ojačaju kapacitete PLHIV-a da zagovaraju puno uživanje svojih ljudskih prava kao prioriteta, uvereni da je samostalnost ključni aspekt u procesu zagovaranja i borbi za jednake mogućnosti.

3. cilj: Raditi na uključivanju invalidnosti u sve programe i politike vezane za HIV/AIDS.

SPOLJNI IZVORI

Ukoliko vam je potrebno više informacija o HIV/AIDS-u, molimo posetite neke od sledećih veb stranica:

  • UNAIDS vodi globalne napore da okonča AIDS kao opasnost po javno zdravlje do 2030. godine u okviru Održivih Razvojnih Ciljeva.

www.unaids.org

  • Y-PEER omladinska vršnjačka obrazovna mreža organizacija i institucija, koja radi u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u 52 države širom sveta.

www.y-peer.org

  • Handicap International radi više od 20 godina na promociji jednakog pristupa i punom uključenju osoba sa invaliditetom u opštem odgovoru na HIV/AIDS.

www.hi-us.org/aids_epidemic_and_disability

  • Global Network of People Living with HIV – Globalna mreža osoba koje žive sa HIV-om

www.gnpplus.net

  • The Global Fund je partnerska organizacija 21. veka, napravljena da ubrza kraj AIDS-a, tuberkuloze i malarije kao epidemija.

www.theglobalfund.org

Contrast
Font Resize