COD Kosovo

COD Kosovo je lokalna organizacija civilnog društva koja implementira svojr programe na Kosovu sa fokusom na manjinske zajednice. COD Kosovo implemetira programe na polju ljudskih prava osoba sa invaliditetom I ostalih osetljivih grupa od 2012.g.

Naša Vizija: Inkluzivno društvo gde sve osetljive grupe aktivno učestvuju u svim sferama društva.

Naš Mandat: Mandat COD Kosovo je da radi na podršci izgradnje kapaciteta lokalnih aktera na Kosovu tokom tranzicionog perioda, sa ciljem da doprinesu uživanju ljudskih prava I jednakih mogućnosti svih osetljivih griupa sa posebnim fokusom na osobe sa invaliditetom.

Contrast
Font Resize